Cán bộ, công chức không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính

16/03/2023 13:52

(BNP) - Tại văn bản số 672/UBND-KSTT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu công bố, công khai, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), các giao dịch có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan Bắc Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Ninh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh ngay hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, TTHC cho công dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; các giao dịch trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác.

Đối với những TTHC, giao dịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận) tại các văn bản do HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương tổng hợp, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi theo quy định. Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/3/2023.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức Bộ phận một cửa và cán bộ, công chức tham gia quy trình giải quyết TTHC nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3815/UBND-KSTT ngày 27/12/2022 về việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức của đơn vị yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận) khi thực hiện TTHC cung cấp dịch vụ công.

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ, ngành, thực hiện công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo quy định hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC./.

S.T