Hủy thầu gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm thuộc dự án mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du

21/11/2023 08:49

Ngày 17/11/2023, Trung tâm Y tế huyện Tiên Du ban hành Văn bản số 862/QĐ-TTYT về việc hủy thầu gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm thuộc dự án mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du phê duyệt hủy thầu gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm thuộc dự án mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT theo quy định tại khoản 1 điều 17 của Luật đấu thầu 43/2013/QH13.

Xem chi tiết tại đây