Lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, tư vấn, và phi tư vấn; Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 3 thuộc dự án xử lý sự cố sạt lở bờ, bãi sông Đuống tương ứng từ K37+200 ÷ K38+200 đê hữu Đuống, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

16/01/2019 15:58

(BNP) – Ngày 16/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp, tư vấn, và phi tư vấn; Tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 3 thuộc dự án xử lý sự cố sạt lở bờ, bãi sông Đuống tương ứng từ K37+200 ÷ K38+200 đê hữu Đuống, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.

- Tên các gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng; Gói thầu số 3a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 3; Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công; Gói thầu số 5: Bảo hiểm cho toàn bộ công trình.

- Giá gói thầu: Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Gói thầu số 1: 550.991.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn đồng); Gói thầu số 2: 80.214.000 đồng (Tám mươi triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng); Gói thầu số 3: 29.365.946.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng); Trong đó: Chi phí xây dựng: 25.627.490.000 đồng; Chi phí hạng mục chung: 1.068.825.000 đồng; Chi phí dự phòng: 2.669.631.000 đồng; Gói thầu số 3a: 73.551.000 đồng (Bẩy mươi ba triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng); Gói thầu số 4: 581.231.000 đồng (Năm trăm tám mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi mốt nghìn đồng); Gói thầu số 5: 76.882.000 đồng (Bẩy mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1, 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng; Các gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 1, 3, 4: Một giai đoạn hai túi hồ sơ; Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Quý I, Quý II năm 2019.

- Hình thức hợp đồng gói thầu: Gói thầu số 3: Hợp đồng theo đơn giá cố định; Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Gói thầu số 1: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 2: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 3: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Gói thầu số 3a: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đối với từng nội dung công việc); Gói thầu số 4: Theo thời gian thi công công trình; Gói thầu số 5: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hiện hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.