Phấn đấu tăng năng suất lao động của tỉnh bình quân khoảng 12,5%/năm

13/09/2023 10:00

(BNP) - Đây là một trong những mục tiêu chính đặt ra trong Kế hoạch số 285/KH-UBND về nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng vừa ký, ban hành.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Bujeon Viet Nam Electronics (KCN Quế Võ).

Thông qua Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức, trang bị kiến thức về năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, HTX. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng năng suất lao động của tỉnh bình quân khoảng 12,5%/năm; tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2023-2025 đạt khoảng từ 45-47% và giai đoạn 2026-2030 đạt trên 50%.  

Bên cạnh đó, hình thành được từ 01- 02 câu lạc bộ cải tiến năng suất, chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng từ 07 - 09 mô hình điểm cho các doanh nghiệp về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất từ 30 - 40 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật và có ít nhất 04 lượt doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia...

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KHCN, giải pháp KHCN, đổi mới sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN, áp dụng công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh và đổi mới sáng tạo. Triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, năng suất xanh, hướng tới mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến về năng suất, chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, dịch vụ logictic, năng suất xanh vào doanh nghiệp. Triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất, chất lượng. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng.

Rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tăng cường hợp tác với các tổ chức năng suất trong và ngoài nước để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng.

H.T