Họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tinh