Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh   73

Từ ngày : 21/11/2022
Đến ngày : 21/12/2022


2

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh v/v Ban hành Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   11

Từ ngày : 15/11/2022
Đến ngày : 15/12/2022


3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho UBND cấp huyện   58

Từ ngày : 07/11/2022
Đến ngày : 07/12/2022


4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho UBND cấp huyện   22

Từ ngày : 07/11/2022
Đến ngày : 07/12/2022


5

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp   48

Từ ngày : 04/11/2022
Đến ngày : 04/12/2022

6

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2023-2025   12

Từ ngày : 04/11/2022
Đến ngày : 04/12/2022


7

Lấy ý kiến góp ý Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh   239

Từ ngày : 31/10/2022
Đến ngày : 30/11/2022Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   75

Từ ngày : 27/10/2022
Đến ngày : 27/11/20222

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh, giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.   519

Từ ngày : 24/10/2022
Đến ngày : 24/11/2022

3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại những dự án đã được đầu tư hạ tầng cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   65

Từ ngày : 21/10/2022
Đến ngày : 21/11/2022

4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   340

Từ ngày : 19/10/2022
Đến ngày : 19/11/2022


5

Lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai   118

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

6

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)   105

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

7

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật phòng thủ dân sự   112

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

8

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật các tổ chức kinh tế hợp tác   101

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

9

Lấy ý kiến góp ý lấy ý kiến góp ý Dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)   102

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

10

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu   109

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

11

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật giá (Sửa đổi)   108

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

12

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật giao dịch điện tử   110

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

13

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Định mức hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngoài khu dân cư, xây kho lạnh, khu giết mổ tập trung theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   147

Từ ngày : 03/10/2022
Đến ngày : 03/11/2022

14

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh   338

Từ ngày : 29/09/2022
Đến ngày : 29/10/2022

15

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   310

Từ ngày : 27/09/2022
Đến ngày : 27/10/2022


16

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh   197

Từ ngày : 23/09/2022
Đến ngày : 23/10/202217

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh   174

Từ ngày : 15/09/2022
Đến ngày : 14/10/2022

18

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (Thay thế Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh)   190

Từ ngày : 15/09/2022
Đến ngày : 14/10/2022

19

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   190

Từ ngày : 15/09/2022
Đến ngày : 14/10/202220

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề nghị ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   217

Từ ngày : 29/08/2022
Đến ngày : 29/09/2022Trang 1/18|<<123456>>|