Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án: “Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”   326

Từ ngày : 28/06/2022
Đến ngày : 28/07/2022
Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh   38

Từ ngày : 01/06/2022
Đến ngày : 01/07/2022

2

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở   293

Từ ngày : 09/05/2022
Đến ngày : 09/06/2022

3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình   271

Từ ngày : 09/05/2022
Đến ngày : 09/06/2022

4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)   177

Từ ngày : 04/05/2022
Đến ngày : 04/06/2022

5

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)   146

Từ ngày : 04/05/2022
Đến ngày : 04/06/2022

6

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh   152

Từ ngày : 29/04/2022
Đến ngày : 29/05/2022

7

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh   138

Từ ngày : 26/04/2022
Đến ngày : 26/05/2022


8

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh   129

Từ ngày : 18/04/2022
Đến ngày : 18/05/2022

9

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về nâng mức quà tặng bằng hiện vật đối với Người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/11/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh   136

Từ ngày : 08/04/2022
Đến ngày : 08/05/2022


10

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   124

Từ ngày : 06/04/2022
Đến ngày : 06/05/2022


11

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050   220

Từ ngày : 06/04/2022
Đến ngày : 06/05/2022
12

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   188

Từ ngày : 31/03/2022
Đến ngày : 30/04/2022

13

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Bắc Ninh   192

Từ ngày : 15/03/2022
Đến ngày : 15/04/2022

14

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”   195

Từ ngày : 14/03/2022
Đến ngày : 14/04/2022

15

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Ninh   192

Từ ngày : 11/03/2022
Đến ngày : 11/04/2022

16

Góp ý vào Dự thảo ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   130

Từ ngày : 01/03/2022
Đến ngày : 01/04/2022


17

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và nâng cấp Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực” trên địa bàn tỉnh   130

Từ ngày : 01/03/2022
Đến ngày : 01/04/2022

18

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars Cov 2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   131

Từ ngày : 01/03/2022
Đến ngày : 01/04/2022


19

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh   131

Từ ngày : 24/02/2022
Đến ngày : 24/03/2022


20

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   130

Từ ngày : 24/02/2022
Đến ngày : 24/03/2022


Trang 1/17|<<123456>>|