Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   7

Từ ngày : 22/03/2023
Đến ngày : 21/04/2023

2

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí và hỗ trợ kinh phí đóng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 thuộc tỉnh Bắc Ninh quản lý   17

Từ ngày : 09/03/2023
Đến ngày : 09/04/2023


3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công và quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý   26

Từ ngày : 09/03/2023
Đến ngày : 09/04/2023


4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh   22

Từ ngày : 07/03/2023
Đến ngày : 07/04/2023

5

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   22

Từ ngày : 06/03/2023
Đến ngày : 06/04/2023


6

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025”   31

Từ ngày : 06/03/2023
Đến ngày : 06/04/20237

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo “Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”   11

Từ ngày : 03/03/2023
Đến ngày : 03/04/2023


8

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh về việc “phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý”   27

Từ ngày : 24/02/2023
Đến ngày : 24/03/2023Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   25

Từ ngày : 21/02/2023
Đến ngày : 21/03/2023

2

Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)   216

Từ ngày : 02/02/2023
Đến ngày : 15/03/2023


3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh”   23

Từ ngày : 07/02/2023
Đến ngày : 07/03/2023

4

Lấy ý kiến góp ý "Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.   41

Từ ngày : 07/02/2023
Đến ngày : 07/03/2023

5

Lấy ý kiến góp ý Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh   63

Từ ngày : 12/01/2023
Đến ngày : 12/02/2023


6

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác”   28

Từ ngày : 30/12/2022
Đến ngày : 30/01/2023

7

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   44

Từ ngày : 26/12/2022
Đến ngày : 26/01/2023


8

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh   301

Từ ngày : 07/12/2022
Đến ngày : 07/01/2023

9

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh   474

Từ ngày : 21/11/2022
Đến ngày : 21/12/2022


10

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh v/v Ban hành Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   306

Từ ngày : 15/11/2022
Đến ngày : 15/12/2022


11

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho UBND cấp huyện   139

Từ ngày : 07/11/2022
Đến ngày : 07/12/2022


12

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho UBND cấp huyện   103

Từ ngày : 07/11/2022
Đến ngày : 07/12/2022


13

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp   571

Từ ngày : 04/11/2022
Đến ngày : 04/12/2022

14

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2023-2025   517

Từ ngày : 04/11/2022
Đến ngày : 04/12/2022


15

Lấy ý kiến góp ý Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh   806

Từ ngày : 31/10/2022
Đến ngày : 30/11/2022


16

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   628

Từ ngày : 27/10/2022
Đến ngày : 27/11/202217

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh, giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.   1086

Từ ngày : 24/10/2022
Đến ngày : 24/11/2022

18

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại những dự án đã được đầu tư hạ tầng cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   615

Từ ngày : 21/10/2022
Đến ngày : 21/11/2022

19

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   921

Từ ngày : 19/10/2022
Đến ngày : 19/11/2022


20

Lấy ý kiến góp ý lấy ý kiến góp ý Dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)   676

Từ ngày : 11/10/2022
Đến ngày : 11/11/2022

Trang 1/19|<<123456>>|