Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Phân công, phân cấp quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   31

Góp ý
Từ ngày : 05/02/2024
Đến ngày : 05/03/2024


2

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thưởng thành tích trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025   19

Góp ý
Từ ngày : 02/02/2024
Đến ngày : 02/03/2024

3

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo xây dựng nghị quyết Quy định một số nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng - dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   41

Góp ý
Từ ngày : 02/02/2024
Đến ngày : 02/03/2024
4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh   35

Góp ý
Từ ngày : 24/01/2024
Đến ngày : 24/02/20245

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bãi bỏ Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   58

Góp ý
Từ ngày : 19/01/2024
Đến ngày : 19/02/2024


6

Lấy ý kiến góp Dự thảo Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   40

Góp ý
Từ ngày : 16/01/2024
Đến ngày : 16/02/20247

Lấy ý kiến góp Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   44

Góp ý
Từ ngày : 12/01/2024
Đến ngày : 12/02/2024Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   78

Góp ý
Từ ngày : 25/12/2023
Đến ngày : 25/01/2024


2

Lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động   253

Góp ý
Từ ngày : 20/12/2023
Đến ngày : 20/01/2024

3

Lấy ý kiến góp ý Nghị quyết Quy định về định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   56

Góp ý
Từ ngày : 06/12/2023
Đến ngày : 06/01/2024


4

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật: “Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”   210

Góp ý
Từ ngày : 04/12/2023
Đến ngày : 04/01/2024


5

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 4/11/2022   41

Góp ý
Từ ngày : 29/11/2023
Đến ngày : 29/12/2023


6

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý   44

Góp ý
Từ ngày : 28/11/2023
Đến ngày : 28/12/2023


7

Lấy ý kiến góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (lần 2)   46

Góp ý
Từ ngày : 24/11/2023
Đến ngày : 24/12/2023

8

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   50

Góp ý
Từ ngày : 10/11/2023
Đến ngày : 10/12/2023

9

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   49

Góp ý
Từ ngày : 09/11/2023
Đến ngày : 09/12/2023

10

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh   59

Góp ý
Từ ngày : 09/11/2023
Đến ngày : 09/12/2023
11

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   69

Góp ý
Từ ngày : 07/11/2023
Đến ngày : 08/12/2023


12

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo lần 2 Nghị quyết Quy định số lượng, khung chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố; chức danh, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   120

Góp ý
Từ ngày : 06/11/2023
Đến ngày : 06/12/2023

13

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung một số điều của một số Nghị quyết qui định thu phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến   50

Góp ý
Từ ngày : 06/11/2023
Đến ngày : 06/12/2023
14

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Ban hành Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   61

Góp ý
Từ ngày : 01/11/2023
Đến ngày : 01/12/2023


15

Lấy ý kiến góp Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   54

Góp ý
Từ ngày : 31/10/2023
Đến ngày : 30/11/2023


16

Lấy ý kiến góp Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Bắc Ninh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh   88

Góp ý
Từ ngày : 26/10/2023
Đến ngày : 26/11/2023


17

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng thủ dân sự   105

Góp ý
Từ ngày : 19/10/2023
Đến ngày : 19/11/2023

18

Lấy ý kiến hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thị xã, thành phố: Lương Tài, Yên Phong, Thuận Thành, Quế Võ, Từ Sơn   295

Góp ý
Từ ngày : 17/10/2023
Đến ngày : 17/11/2023


19

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh   171

Góp ý
Từ ngày : 10/10/2023
Đến ngày : 10/11/2023


20

Lấy ý kiến góp Dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022   133

Góp ý
Từ ngày : 05/10/2023
Đến ngày : 05/11/2023
Trang 1/23|<<123456>>|