Các số công báo

Năm
Tháng3
Số10+11Ngày03/03/2018
Tháng1
Số08+09Ngày15/01/2018
Số06+07Ngày12/01/2018
Số05Ngày10/01/2018
Số03+04Ngày09/01/2018
Số01+02Ngày08/01/2018

Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ

Công báo tỉnh

Từ khóa
Số10+11
Mục lục
Ngày03/03/2018
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
24/01/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. 3
31/01/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 20
02/02/2018 Quyết định số 04/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 27
12/02/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh. 66
28/02/2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 74
17/01/2018 Quyết định số 48/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2018. 78
18/01/2018 Quyết định số 53/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2017. 83
09/02/2018 Quyết định số 203/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018. 90
02/03/2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. 92
Số công báo
Cơ quan ban hành
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày hiệu lực
Người ký
Loại
Lĩnh vực
Trích dẫn
File đính kèm
Danh sách các công báo cùng số :
Vui lòng lựa chọn năm ban hành và số công báo.