Các số công báo

Năm
Tháng8
Số19+20Ngày10/08/2018
Tháng7
Số17+18Ngày27/07/2018
Tháng6
Số16Ngày12/06/2018
Tháng5
Số14+15Ngày11/05/2018
Số13Ngày07/05/2018
Tháng4
Số12Ngày09/04/2018
Tháng3
Số10+11Ngày03/03/2018
Tháng1
Số08+09Ngày15/01/2018
Số06+07Ngày12/01/2018
Số05Ngày10/01/2018
Số03+04Ngày09/01/2018
Số01+02Ngày08/01/2018

Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ

Công báo tỉnh

Từ khóa
Số19+20
Mục lục
Ngày10/08/2018
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
30/07/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh: số 44/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016; số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/5/2017; số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017. 64
31/07/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh. 66
06/08/2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 69
02/08/2018 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thị xã, thành phố. 82
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
18/07/2018 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 4
18/07/2018 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. 11
18/07/2018 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2018 - 2025. 21
18/07/2018 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về khoán kinh phí theo định mức giáo viên các trường mầm non, trường phổ thông và nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2018 - 2019. 23
18/07/2018 Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. 25
18/07/2018 Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức chi cho hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 33
18/07/2018 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 37
18/07/2018 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND về việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn. 55
18/07/2018 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương bổ sung quy hoạch và thành lập Khu công nghệ cao Bắc Ninh. 59
18/07/2018 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 60
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
30/07/2018 Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. 101
07/08/2018 Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 6 năm 2018. 104
09/08/2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh. 108
Số công báo
Cơ quan ban hành
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày hiệu lực
Người ký
Loại
Lĩnh vực
Trích dẫn
File đính kèm
Danh sách các công báo cùng số :
Vui lòng lựa chọn năm ban hành và số công báo.