Các số công báo

Năm
Tháng1
Số5+6Ngày09/01/2019
Số3+4Ngày03/01/2019
Số1+2Ngày02/01/2019

Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ

Công báo tỉnh

Từ khóa
Số5+6
Mục lục
Ngày09/01/2019
Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
28/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ tối đa sử dụng đò ngang đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 3
09/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 6
28/12/2018 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Bắc Ninh. 16
28/12/2018 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Từ Sơn. 24
28/12/2018 Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của của huyện Tiên Du. 33
28/12/2018 Quyết định số 825/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của của huyện Quế Võ. 43
28/12/2018 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của của huyện Gia Bình. 52
28/12/2018 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của của huyện Lương Tài. 60
28/12/2018 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thuận Thành. 69
28/12/2018 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Yên Phong. 78
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
04/01/2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 86
Số công báo
Cơ quan ban hành
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày hiệu lực
Người ký
Loại
Lĩnh vực
Trích dẫn
File đính kèm
Danh sách các công báo cùng số :
Vui lòng lựa chọn năm ban hành và số công báo.