Các số công báo

Năm
Tháng8
Số17+18Ngày20/08/2019
Số16Ngày01/08/2019
Tháng6
Số15Ngày24/06/2019
Số14Ngày14/06/2019
Tháng5
Số12+13Ngày15/05/2019
Số11Ngày09/05/2019
Số09+10Ngày08/05/2019
Số07+08Ngày07/05/2019
Tháng1
Số5+6Ngày09/01/2019
Số3+4Ngày03/01/2019
Số1+2Ngày02/01/2019

Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ

Công báo tỉnh

Từ khóa
Số17+18
Mục lục
Ngày20/08/2019
Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
11/07/2019 Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 4
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
31/07/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. 9
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
11/07/2019 Nghị quyết số 187/NQ-HĐND về việc mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 11
11/07/2019 Nghị quyết số 188/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2019. 19
11/07/2019 Nghị quyết số 189/NQ-HĐND về việc công tác quản lý vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2019. 33
11/07/2019 Nghị quyết số 190/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020. 37
11/07/2019 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 45
11/07/2019 Nghị quyết số 193/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng” vay vốn Ngân hàng Thế giới. 60
11/07/2019 Nghị quyết số 194/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí chi thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh. 76
11/07/2019 Nghị quyết số 195/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 78
11/07/2019 Nghị quyết số 196/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV. 79
11/07/2019 Nghị quyết số 197/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập 05 phường: Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tương Giang, Tam Sơn thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 84
11/07/2019 Nghị quyết số 198/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh, đợt 5 năm 2019. 86
11/07/2019 Nghị quyết số 199/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, tên phố thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. 97
11/07/2019 Nghị quyết số 200/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 04/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng 68 năm 2019. 101
11/07/2019 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H, thành phố Bắc Ninh. 103
11/07/2019 Nghị quyết số 203/NQ-HĐND về việc Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 105
Số công báo
Cơ quan ban hành
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày hiệu lực
Người ký
Loại
Lĩnh vực
Trích dẫn
File đính kèm
Danh sách các công báo cùng số :