Các số công báo

Năm
Tháng8
Số13+14Ngày05/08/2020
Số11+12Ngày04/08/2020
Tháng6
Số09+10Ngày16/06/2020
Tháng4
Số08Ngày15/04/2020
Tháng2
Số07Ngày05/02/2020
Tháng1
Số05+06Ngày07/01/2020
Số03+04Ngày06/01/2020
Số01+02Ngày03/01/2020

Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ

Công báo tỉnh

Từ khóa
Số13+14
Mục lục
Ngày05/08/2020
Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
17/07/2020 Nghị quyết số 266/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; chấp thuận thay đổi quy mô dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh. 5
17/07/2020 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 và Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh. 41
17/07/2020 Nghị quyết số 268/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV. 43
17/07/2020 Nghị quyết số 269/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 45
17/07/2020 Nghị quyết số 270/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ (giai đoạn 2). 47
17/07/2020 Nghị quyết số 271/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 49
17/07/2020 Nghị quyết số 272/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Vọng Nguyệt 2, huyện Yên Phong. 52
17/07/2020 Nghị quyết số 273/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình. 54
17/07/2020 Nghị quyết số 275/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang sông Thứa (đoạn từ hồ Thứa đến TL.280) - giai đoạn 3. 58
17/07/2020 Nghị quyết số 276/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài. 60
17/07/2020 Nghị quyết số 277/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành. 62
17/07/2020 Nghị quyết số 278/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì). 65
17/07/2020 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nạo vét kênh tiêu Nội Trung đến trạm bơm Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành. 68
17/07/2020 Nghị quyết số 280/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố, đến đường H), thành phố Bắc Ninh. 70
17/07/2020 Nghị quyết số 281/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh. 72
17/07/2020 Nghị quyết số 282/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bách Môn - Lạc Vệ, huyện Tiên Du đến phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. 74
17/07/2020 Nghị quyết số 283/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. 77
17/07/2020 Nghị quyết số 284/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, cứng hóa kênh và công trình trên kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Kênh Vàng. 79
17/07/2020 Nghị quyết số 285/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, Lương Tài. 81
17/07/2020 Nghị quyết số 286/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp và mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Tam Sơn - Tương Giang, thị xã Từ Sơn. 83
17/07/2020 Nghị quyết số 287/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường nội thị kết nối phường Trang Hạ và phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn. 86
17/07/2020 Nghị quyết số 288/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường 42m (đoạn từ QL.38 cũ đến QL.38 mới), phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh. 88
17/07/2020 Nghị quyết số 289 /NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Kinh Dương Vương 3 và đường Trường Chinh, tại thành phố Bắc Ninh. 91
17/07/2020 Nghị quyết số 290/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn nút giao với đường Hoàng Quốc Việt đến ĐT.295B, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. 94
17/07/2020 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ. 97
17/07/2020 Nghị quyết số 292/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.285B đoạn từ ĐT.277B xã Thụy Hòa đến ĐT.295 xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. 100
17/07/2020 Nghị quyết số 293/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.277B, đoạn từ ĐT.286, xã Đông Phong đến đê sông Cầu xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. 103
17/07/2020 Nghị quyết số 294/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.277, đoạn từ đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích đến ĐT.276, huyện Tiên Du. 106
17/07/2020 Nghị quyết số 295/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.277 đoạn xã Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích, huyện Tiên Du. 109
17/07/2020 Nghị quyết số 296/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.17 đi đường tránh QL.17 (đoạn qua xã Thanh Khương và xã Nguyệt Đức), huyện Thuận Thành. 112
17/07/2020 Nghị quyết số 297/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.38 qua Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành đi QL.17 (giai đoạn 2). 115
17/07/2020 Nghị quyết số 298/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường từ thôn Trung Lạc, xã Yên Trung lên trạm bơm thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong. 118
17/07/2020 Nghị quyết số 299/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái - huyện Thuận Thành. 121
Số công báo
Cơ quan ban hành
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày hiệu lực
Người ký
Loại
Lĩnh vực
Trích dẫn
File đính kèm
Danh sách các công báo cùng số :