Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị Quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 16/11/2017
Đến ngày : 16/12/2017
2

Lấy ý kiến vào dự thảo ban hành bảng quy định tỷ lệ phân trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017 - 2020

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 06/11/2017
Đến ngày : 06/12/2017
3

Lấy ý kiến vào dự thảo ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 03/11/2017
Đến ngày : 03/12/2017
4

Lấy ý kiến tham gia về thông tin hồ sơ còn tồn đọng đề nghị xác nhận Liệt sỹ

Danh sách hồ sơ tồn đọng

Từ ngày : 02/11/2017
Đến ngày : 02/12/2017
5

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thạo Quy định

Từ ngày : 02/11/2017
Đến ngày : 02/12/2017
6

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện , thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 01/11/2017
Đến ngày : 01/12/2017
7

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

 

Từ ngày : 01/11/2017
Đến ngày : 01/12/2017
8

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/10/2017
Đến ngày : 20/11/2017
9

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/10/2017
Đến ngày : 20/11/2017
10

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 19/10/2017
Đến ngày : 19/11/2017
Số dòng / trangTrang 1/11

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STTTrích yếuThời gian lấy ý kiếnChi tiết
1

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND

Từ ngày : 17/10/2017
Đến ngày : 17/11/2017
2

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND

Từ ngày : 17/10/2017
Đến ngày : 17/11/2017
3

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 06/10/2017
Đến ngày : 06/11/2017
4Lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 02/10/2017
Đến ngày : 02/11/2017
5

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định Chính sách phát triển  công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Từ ngày : 29/09/2017
Đến ngày : 29/10/2017
6

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các làng được bảo tồn trong khu vực quy hoạch đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo quy chế

Từ ngày : 26/09/2017
Đến ngày : 26/10/2017
7

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

 

Từ ngày : 25/09/2017
Đến ngày : 25/10/2017
8

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 13/09/2017
Đến ngày : 13/10/2017
9

Lấy ý kiến vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030

Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch

Từ ngày : 28/08/2017
Đến ngày : 28/09/2017
10

Lấy ý kiến tham gia về thông tin hồ sơ còn tồn đọng đề nghị xác nhận Liệt sỹ

Danh sách hồ sơ tồn đọng

Từ ngày : 13/09/2017
Đến ngày : 28/09/2017
11

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 16/08/2017
Đến ngày : 16/09/2017
12

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác; tập kết; vận chuyển trái phép về: Cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 07/08/2017
Đến ngày : 07/09/2017
13

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 21/07/2017
Đến ngày : 21/08/2017
14

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định cơ chế cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 20/07/2017
Đến ngày : 20/08/2017
15

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh.

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 18/07/2017
Đến ngày : 18/08/2017
16

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước  giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 07/08/2017
Đến ngày : 15/08/2017
17

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định về quy chế sử dụng vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 14/07/2017
Đến ngày : 14/08/2017
18

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định phân cấp thực hiện và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Ninh

Dự thảo QĐ của UBND tỉnh

Từ ngày : 14/07/2017
Đến ngày : 14/08/2017
19

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên và 8 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Dự thảo NQ HĐND tỉnh

Từ ngày : 05/07/2017
Đến ngày : 05/08/2017
20

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết về việc Hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Từ ngày : 05/07/2017
Đến ngày : 05/08/2017
Số dòng / trangTrang 1/4|<<1234>>|

Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lĩnh vực : - Thời gian diễn ra : - - Trạng thái :
Nội dung
Tài liệu đính kèm
Danh sách góp ý
Số dòng / trangTrang 1/11
Gửi góp ý
(*)
(*)


(*)

Chú ý: Yêu cầu bắt buộc phải nhập các trường có dấu (*)