Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

28/11/2023 14:55

(BNP) - Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện mốt số Sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị đã quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung cơ bản Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật bao gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới về thực hiện dân chủ ở nước ta, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Để Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống và thực hiện hiệu quả, đồng chí đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định của Luật và các văn bản liên quan. Thực hành và phát huy dân chủ gắn với nâng cao dân trí, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ cần phải được nâng lên ở các cấp, các ngành thông qua việc công khai, minh bạch, trách nhiệm gắn liền với cải cách hành chính, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ … Dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, kỷ luật, chống vi phạm pháp luật; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đại diện một số Sở, ban, ngành liên quan dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các địa phương tập trung xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, địa phương, đảm bảo đúng tinh thần của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật; xây dựng chương trình nội dung, tài liệu tập huấn, tuyên truyền đa dạng, phù hợp với các đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về nội dung của Luật và các văn bản liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

H.Y