DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

Hãy ấn vào đường dẫn "Chi tiết" của từng nội dung thông tin

 

STT

Nội dung thông tin

Địa chỉ truy cập

Thời điểm công khai

Thời hạn công khai

1.

Văn bản pháp luật

Chi tiết

- Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi văn bản được ban hành đối với cơ quan ban hành văn bản.

- Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với các cơ quan thuộc phạm vi điều chính của văn bản

Không quy định

2.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

- Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi văn bản được ban hành đối với cơ quan ban hành văn bản.

- Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành đối với các cơ quan thuộc phạm vi điều chính của văn bản

Không quy định

3.

Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế Việt Nam tham gia

Chi tiết

Không quy định

4.

Thủ tục hành chính

Chi tiết

Không quy định

5.

Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết

Không quy định

6.

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

Không quá 12 ngày làm việc kể từ khi văn bản pháp luật, chính sách, chế độ chính thức được ban hành

Không quy định

7.

Thông tin quy hoạch

Chi tiết

8.

Quy hoạch khu công nghiệp

Chi tiết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển được phê duyệt

Không quy định

9.

Quy hoạch ngành, lĩnh vực

Chi tiết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển được phê duyệt

Không quy định

10.

Quy hoạch tài nguyên, môi trường

Chi tiết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển được phê duyệt

Không quy định

11.

Quy hoạch xây dựng, đô thị

Chi tiết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển được phê duyệt

Không quy định

12.

Lịch làm việc, Chương trình, kế hoạch công tác

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm các thông tin chính thức được ban hành

Không quy định

13.

Lịch tiếp công dân

Chi tiết

Không quy định

14.

Thông báo mời họp

Chi tiết

Không quy định

15.

Dự án đầu tư

Chi tiết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt

Không quy định

16.

Đấu thầu mua sắm công

Chi tiết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt

Không quy định

17.

Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin mới hoặc thay đổi

Không quy định

18.

Danh bạ điện tử các cơ quan

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin mới hoặc thay đổi

Không quy định

19.

Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND

Chi tiết

Không quy định

20.

Tình hình thực hiện dự toán ngận sách địa phương

Chi tiết

Không quy định

21.

Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn

Chi tiết

Không quy định

22.

Tổng hợp tình hình thực hiện công khai NSNN

Chi tiết

Không quy định

23.

Tình hình thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Chi tiết

Không quy định

24.

Báo cáo tài chính hàng năm của cơ quan, đơn vị

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi BCTC của cơ quan, đơn vị chính thức được ban hành

Không quy định

25.

Báo cáo tổng hợp tình hình KTXH

Chi tiết

Không quá 08 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được cơ quan thẩm quyền quyết định công bố

Không quy định

26.

Kết quả điều tra thống kê

Chi tiết

Không quá 08 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được cơ quan thẩm quyền quyết định công bố

Không quy định

27.

Niên giám thống kê

Chi tiết

Không quá 08 ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được cơ quan thẩm quyền quyết định công bố

Không quy định

28.

Danh mục chương trình, đề tài khoa học

Chi tiết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghiệm thu

Không quy định

29.

Thông tin tổng hợp KHCN

Chi tiết

Không quy định

30.

Thông báo của cơ quan chức năng

Chi tiết

Cập nhật kịp thời khi có đề nghị đăng tải

31.

Công báo điện tử tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết

Thực hiện đồng thời với Công báo in và từ cùng một cơ sở dữ liệu

Không quy định

32.

Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị đăng tải của cơ quan chủ trì dự thảo

Không quy định

33.

Phản ánh – Kiến nghị

Chi tiết

- 05 ngày làm việc đối với các ý kiên thuộc thẩm quyền giải quyết

- 07 ngày làm việc đối với các ý kiến cần sự phối hợp liên ngành

Không quy định

34.

Thông tin khen thưởng

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm các thông tin chỉ đạo, điều hành chính thức được ban hành

Không quy định

35.

Thông tin xử phạt hành chính

Chi tiết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm các thông tin chỉ đạo, điều hành chính thức được ban hành

Không quy định

36.

Doanh nghiệp nhà nước

Chi tiết

Không quy định

   37. 

Thông tin tiếng Anh

Chi tiết

Sau 02 ngày đăng tin tiếng Việt

Không quy định

          Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin:

         Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

        Địa chỉ: Số 10 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh; Email: banbientap@bacninh.gov.vn; ĐT: (0222) 3898777.