Quyết định 876/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030

25/11/2022 07:30

Mục tiêu Đề án nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh; Đánh giá định lượng, kết hợp với định tính; đánh giá kết quả cải cách hành chính với tác động của cải cách hành chính; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, các tỉnh...