Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

15/09/2023 14:00

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các Nhà máy đốt rác phát điện khi đi vào hoạt động sẽ góp phần xử lý triệt để lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh hàng ngày tại thị xã Thuận Thành, huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn sẽ được thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành thuộc Công ty TNHH năng lượng xanh T&J để xử lý.

Toàn bộ khối lượng CTRSH phát sinh hàng ngày tại các huyện: Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài sẽ được thu gom, vận chuyển về Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phát điện tại xã An thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thuộc Công ty TNHH năng lượng mới EU-Conch Venture Bắc Ninh để xử lý.

Toàn bộ khối lượng CTRSH phát sinh hàng ngày tại thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh sẽ được thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng tại xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ thuộc Công ty Cổ phần môi trường Năng lượng Thăng Long để xử lý.

Đối với các khu xử lý CTRSH tập trung, UBND các huyện, thị xã và thành phố sẽ ngừng cung cấp chất thải rắn sinh hoạt về các nhà máy đốt rác tập trung bằng công nghệ thông thường khi các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung công nghệ cao phát năng lượng đi vào hoạt động. Trường hợp Chủ đầu tư các nhà máy đốt rác tập trung muốn tiếp tục hoạt động thì cho phép điều chỉnh các giải pháp công nghệ để đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Đối với các lò đốt CTRSH công suất nhỏ và trung bình, tiếp tục xử lý CTRSH phát sinh hàng ngày tại các xã, phường có lò đốt rác đến hết năm 2025 theo Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025 nếu đảm bảo Lò đốt hoạt động tốt, xử lý hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống, tạo bức xúc của dân cư trong khu vực.

Theo thống kê, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 1.150 tấn/ngày đêm và mỗi năm tăng thêm từ 7 - 10%. Trong đó, thành phố Bắc Ninh khoảng 240 tấn/ngày đêm, thị xã Quế Võ khoảng 140 tấn/ngày đêm, thị xã Thuận Thành khoảng 120 tấn/ngày đêm, huyện Gia Bình khoảng 60 tấn/ngày đêm, thành phố Từ Sơn khoảng 200 tấn/ngày đêm, huyện Tiên Du khoảng 150 tấn/ngày đêm, huyện Yên Phong khoảng 180 tấn/ngày đêm và huyện Lương Tài khoảng 60 tấn/ngày đêm.

Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt do các đơn vị dịch vụ thực hiện. Ngoài ra, tại một số xã khu vực nông thôn việc thực hiện thu gom do UBND xã thành lập các tổ, đội thu gom; 100% các địa phương đã thành lập được các tổ, đội thu gom rác thải từ hộ gia đình đến điểm tập kết. Các đơn vị thực hiện việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt với tổng số trên 30 xe chuyên dụng, cơ bản các xe đã được gắn các thiết bị GPS để theo dõi, kiểm soát lộ trình thu gom.

S.T