Quyết định 726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

24/06/2022 07:00 Số lượt xem: 57

Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp ngành hóa chất đạt bình quân từ 10 - 11%/năm vào năm 2030; từ 7 - 8%/năm trong giai đoạn đến năm 2040. Tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp đạt khoảng 4 - 5% vào năm 2030 và duy trì khoảng 4 - 5% đến năm 2040.