Bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XIX

07/07/2022 12:43 Số lượt xem: 393

(BNP) – Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, sáng 07/7, Kỳ họp thứ Bảy của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Trong ngày làm việc thứ hai, HĐND tỉnh đã thảo luận tại hội trường, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm: chất lượng tăng trưởng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp điều hành ngân sách; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và việc quy hoạch vùng sản xuất của các địa phương; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể tỉnh Bắc Ninh hiện nay; công tác quản lý, quy hoạch nước sạch; kỳ thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; việc triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ thuê nhà ở cho người lao động và các nội dung chuyên đề. Lãnh đạo các ngành chức năng đã giải trình, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND và giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại kỳ họp.

Sau khi thảo luận, xem xét, trong ngày làm việc thứ hai, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết về: Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Điều chỉnh và phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 tỉnh Bắc Ninh (đợt 3), Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, phân bổ vốn ngân sách Trung ương bổ sung trong năm 2022; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 02); Ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với hệ thống đê điều do địa phương quản lý; Bãi bỏ chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công ngân sách tỉnh; thông qua Danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí “Mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lực lượng An ninh thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh”; Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; Hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022-2023; Thông qua Đề án đặt tên đường tên phố và công trình công cộng thành phố Từ Sơn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, để có kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm 2022. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng hoặc kiến nghị nhiều lần, bảo đảm việc giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri và HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Bảy (trích Video)

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan truyền thông sớm báo cáo, tuyên truyền với cử tri trong tỉnh kết quả của Kỳ họp, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu bài phát biểu).

B.M