Quy định tiêu chí, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

03/08/2022 14:27 Số lượt xem: 238

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời khuyến khích, vận động nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh; hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây cũng là căn cứ để chính quyền các cấp đánh giá, công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định công nhận và công nhận lại đối với phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Thời hạn công nhận lần đầu, sau 02 năm kể từ ngày đăng ký xây dựng; thời hạn công nhận lại, sau 05 năm kể từ ngày được công nhận lần trước.

Tiêu chí công nhận, công nhận lại phường, thị trấn; thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh gồm 9 tiêu chí: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Trong đó, điều kiện xét công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với UBND huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) trực thuộc tỉnh; đạt các tiêu chí tại quy định tại bảng đánh giá tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thời gian đăng ký, 02 năm, đối với công nhận lần đầu; 05 năm, đối với công nhận lại. Đồng thời, có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Điều kiện xét, công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Có đăng ký thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với UBND tỉnh; đạt các tiêu chí theo quy định tại bảng đánh giá tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Thời gian đăng ký, 02 năm, đối với công nhận lần đầu; 05 năm, đối với công nhận lại. Đồng thời, có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh; Có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định xét, công nhận và công nhận lại thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; Phối hợp với các đơn vị liên quan Hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn, đảm bảo việc đánh giá được công bằng, chính xác. Đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

H.H